Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Lương và các khoản phụ cấp tham gia BHXH, BHYT, BHTN

LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN TỪ 2016.

Năm 2016 là năm có nhiều biến động về tiền lương tham gia các khoản bảo hiểm. Nhằm giúp cho các doanh nghiệp và người lao động chủ động, có kế hoạch trong chi phí tham gia bảo hiểm, Dịch vụ Kế toán xin gửi tới các bạn bài viết: Lương và các khoản phụ cấp tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ 2016.

1. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc từ 1/1/2016 tới 31/12/2017

Theo khoản 1 điều 30 quy định mức tiền lương tham gia BHXH như sau:

“1. Từ 1/1/2016 đến 31/12/2017 tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH…..

Phụ cấp lương theo quy định của điểm a khoản 2 điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH  là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tinh chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thoả thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến, hoặc tính chưa đầy đủ như: phụ cấp chức vụ, chức danh: phụ cấp trách nhiệm: phụ cấp nặng nhọc, độc hại,  nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và phụ cấp có tính chất tương tự “

Theo khoản 1 điều 4 và điểm a khoản 2Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định tiển lương và các khoản phụ cấp như sau:

“Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP bao g m:

1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo th a ng lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận tr ong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.”

Theo những quy định trên, tiền lương tháng và các khoản phụ cấp đóng bảo hiểm bao gồm:

– Tiền lương: Là mức lương thời gian ghi trong hợp đồng lao động

– Các khoản phụ cấp bao gồm:

 • Phụ cấp chức vụ, chức danh:
 • Phụ cấp trách nhiệm:
 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại,  nguy hiểm;
 • Phụ cấp thâm niên;
 • Phụ cấp khu vực;
 • Phụ cấp lưu động;
 • Phụ cấp thu hút
 • Phụ cấp có tính chất tương tự

Lưu ý:

Tiền lương tham gia bảo hiểm không bao gồm :

 • Lương làm thêm
 • Lương thực trả cho người lao động theo sản phẩm hoặc lương khoán vượt mức lương thời gian
 • Những trường hợp trả lương theo sản phẩm hoặc lương khoản cần phải ghi mức lương thời gian làm căn cứ tính lương khoán, đơn giá sản phẩm, và là mức lương để đóng bảo hiểm

2.  Tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc từ 1/1/2018

Theo điều 30 quy định mức tiền lương tham gia BHXH như sau:

“2. Từ ngày 1/1/2018 trở đi tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH. ..”

Điểm a khoản 3 điều 4 quy định về những khoản bổ sung như sau:

“a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương”

Theo quy định trên, từ 1/1/2018 tiền lương tháng tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm:

– Tiền lương thời gian ghi trong hợp đồng lao động (Lưu ý những khoản lương không tham gia bảo hiểm xã hội đã được chỉ rõ phần trên)

– Các khoản phụ cấp theo lương ( đã được liệt kê cụ thể phần trên)

– Các khoản bồ sung mà :

 • Được xác định mức tiền cụ thể cùng với mức lương thoả thuận
 • Được ghi trong hợp đồng lao động
 • Được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương

3. Những khoản tiền thưởng, phúc lợi không tham gia bảo hiểm xã hội

Điểm 3 điều 30  quy định cụ thể những khoản phúc lợi không tham gia bảo hiểm gồm:

 • Tiền thưởng theo quy định tại điều 103 Bộ luật lao động, thưởng sáng kiến
 • Tiền ăn giữa ca
 • Các khoản hỗ trợ tiền xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ
 • Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, có người thân kết hôn
 • Hỗ trợ sinh nhật của người lao động, ốm đau, cưới xin
 • Hỗ trợ cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn  lao động, bênh nghề nghiệp
 • Các khoản hỗ trợ khác được ghi trong hợp đồng lao động

Sau khi xem bài viết này, chắc các bạn đã hiểu rõ những khoản lương, phụ cấp, và những khoản bổ sung là mức đóng bảo hiểm. Các bạn cũng lưu ý những khoản phụ cấp, hỗ trợ để không nhầm lẫn các khoản  này với nhau khi ký hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm. Đồng thời có kế hoạch chi phí tham gia bảo hiểm của doanh nghiệp mình cũng như của chính mình.

Bảng tổng hợp tiền lương, phụ cấp tham gia bảo hiểm và không tham gia bảo hiểm:

Các khoản tính đóng BHXH

Các khoản không tính đóng BHXH

Tiền lương

Phụ cấp lương (là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ)

Khoản chế độ phúc lợi

Phụ cấp chức vụ, chức danh

Tiền thưởng theo quy định tại , tiền thưởng sáng kiến.

Phụ cấp trách nhiệm

Tiền ăn giữa ca

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ

Phụ cấp thâm niên

Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Phụ cấp khu vực

Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác

Phụ cấp lưu động

Phụ cấp thu hút

Các phụ cấp có tính chất tương

Tweet

Sự kiện thể thao Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats