Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Mẫu hợp đồng giao khoán công việc

dich vu so sach ke toanMẫu hợp đồng giao khoán công việc

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán.

Dưới đây là mẫu hợp đồng giao khoán công việc:

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 08-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ..... tháng ..... năm .....

Số................................

Họ và tên:........................................... Chức vụ....................................................................

Đại diện............................................... bên giao khoán.....................................................

Họ và tên:............................................ Chức vụ...................................................................

Đại diện............................................... bên nhận khoán....................................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:...............................................................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:......................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:......................................................................................

- Các điều kiện khác:.........................................................................................................

II- Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

-...........................................................................................................................................

-...........................................................................................................................................

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

-...........................................................................................................................................

-...........................................................................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

-...........................................................................................................................................

-...........................................................................................................................................

Ngày .... tháng .... năm .....

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Người lập
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)


Chú ý : mẫu trên là mẫu hợp đồng khoán việc theo quyết định 48, nếu doanh nghiệp của bạn làm theo quyết định 15, chúng ta chỉ cần thay chỗ ban hành theo quyết định số thành: Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC).

Sau đây Dịch vụ Trái Đất  sẽ hướng dẫn cách bạn ghi hợp đồng giao khoán:

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ và số của hợp đồng giao khoán (nếu có). Ghi rõ họ tên, chức vụ đại diện cho phòng, ban, bộ phận của bên giao khoán và bên nhận khoán.
Phần I. Điều khoản chung:
- Phương thức giao khoán: Ghi rõ phương thức giao khoán cho người nhận khoán.
- Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ghi rõ các điều kiện cam kết của 2 bên khi ký hợp đồng giao khoán.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện công việc nhận khoán từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc hợp đồng.
- Các điều kiện khác: Ghi rõ các điều kiện khác khi ký kết hợp đồng.
Phần II. Điều khoản cụ thể:
Ghi rõ nội dung các công việc khoán, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán và người giao khoán (như điều kiện làm việc, yêu cầu sản phẩm (công việc) khoán, thời gian hoàn thành và số tiền phải thành toán) đối với bên nhận khoán.
Hợp đồng giao khoán do bên giao khoán lập thành 3 bản :
- 1 bản giao cho người nhận khoán;
- 1 bản lưu ở bộ phận lập hợp đồng;
- 1 bản chuyển về Ban Tài chính, Kế toán cho người có trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng giao khoán và làm căn cứ để thanh toán hợp đồng.
Hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký, họ tên của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán, người lập và kế toán trưởng bên giao khoán.

Sau khi công việc giao khoán được hoàn thành, kế toán phải làm biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán. Chi tiết xem tại đây: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán  là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 09- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số..........................

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày.....tháng......năm.......
Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................
Đại diện.............................................................Bên giao khoán........................................
Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................
Đại diện.............................................................Bên nhận khoán.......................................
Cùng thanh ký hợp đồng số .... ngày ....tháng.....năm......
Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện:..............................................
Giá trị hợp đồng đã thực hiện:............................................................................................
Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ...........................đồng
( viết bằng chữ):............................................................................................................
Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng:...................... . đồng
(viết bằngchữ): .............................................................................................................
Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là.................................đồng
(viết bằng chữ):.............................................................................................................
Kết kuận: .....................................................................................................................
...................................................................................................................................

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên )

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên )

DỊCH VỤ TRÁI ĐẤT xin được hướng dẫn các bạn thực hiện cách ghi Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán:

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận có bản thanh lý hợp đồng giao khoán.
Ghi rõ ngày, tháng, năm thanh lý hợp đồng, số hiệu bản thanh lý.
Ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được đại diện cho bên giao khoán và bên nhận khoán.
Ghi rõ số, ngày tháng của hợp đồng được thanh lý.
Ghi rõ nội dung công việc đã thực hiện và giá trị của hợp đồng đã thực hiện đến thời điểm thanh lý hợp đồng.
Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận khoán từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh lý hợp đồng.
Ghi rõ nội dung của từng bên vi phạm hợp đồng (nếu có) và số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng.
Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ bên giao khoán còn phải thanh toán cho bên nhận khoán (Theo tính toán trong hợp đồng, nghiệm thu công việc và số tiền đã thanh toán trước cho nhau) đến khi thanh lý hợp đồng hoặc ngược lại bên giao khoán đã thanh toán quá cho bên nhận khoán.
Sau khi kiểm tra thực tế việc thực hiện hợp đồng, kết quả thực hiện hợp đồng hai bên nhất trí đưa ra kết luận về từng nội dung cụ thể về khối lượng thực hiện, đánh giá chất lượng và kiến nghị, các việc cần làm (nếu có).
Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản. Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán thực hiện hợp đồng.

Tweet

Đại lý mạng lưới tín dụng Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats