Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Xây dựng quy trình kế toán

bo chung tu cua mot so khoan chi phi trong doanh nghiep XÂY DỰNG QUY TRÌNH KẾ TOÁN

Để doanh nghiệp có thể quản lý tốt hệ thống tài chính của mình, hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách báo cáo tài chính , quyết toán thuế theo đúng quy định hiện hành và thu hút nhà đầu tư. Doanh nghiệp cần phải xây dựng quy trình kế toán

Quy trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính gồm các bước sau:

 Bước 1: Tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

- Nghiên cứu Hệ thống kế toán và Hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị đang áp dụng trên 2 mặt tính hiện hữu và tính hiệu quả;

- Đánh giá tính hiện hữu và hữu hiệu của Hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Đánh giá sự phù hợp của Hệ thống kế toán về các mặt:

    + Hệ thống chứng từ kế toán;

    + Hệ thống tài khoản kế toán đang sử dụng;

    + Hệ thống sổ sách kế toán và phương pháp ghi chép;

    + Hệ thống các Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị;

    + Tổ chức công tác kế toán.

Bước 2: Thực hiện soát xét theo chương trình và thủ tục đã xác lập

Để đạt được kết quả cao nhất, việc soát xét bao gồm các bước sau :

- Tìm hiểu hoạt động của đơn vị và của lĩnh vực kinh doanh , ngành nghề mà đơn vị hoạt động;

- Xem xét lại các nguyên tắc và phương pháp kế toán mà đơn vị áp dụng;

- Phân tích các thủ tục áp dụng trong việc hạch toán, phân loại và lập các tài liệu tổng kết, tổng hợp các thông tin sẽ được đưa vào thuyết minh báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính;

- Trao đổi về các cơ sở dẫn liệu quan trọng của báo cáo tài chính;

- Thực hiện các thủ tục phân tích nhằm phát hiện các biến động và các yếu tố đơn lẻ có dấu hiệu bất thường;

- Yêu cầu thông tin về các quyết định của đại hội cổ đông, của các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát hoặc các cuộc họp khác có thể có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính;

- Thu thập thông tin từ các cá nhân chịu trách nhiệm kế toán hay tài chính.

Với quy trình soát xét trên thì công tác soát xét báo cáo tài chính sẽ cung cấp mức độ đảm bảo vừa phải rằng các thông tin đã soát xét không chứa đựng những sai sót trọng yếu, và thể hiện bởi ý kiến đảm bảo vừa phải. Đồng thời đảm bảo rằng, các kiểm toán viên của chúng tôi đưa ra được ý kiến về tính chính xác, trung thực của các khoản mục trên Báo cáo tài chính làm cơ sở cho những ý kiến tư vấn hoàn thiện của chúng tôi.

Bước 3: Thảo luận với khách hàng về kết quả soát xét

- Ý kiến của Kiểm toán viên trên Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính được rút ra từ việc xem xét, đánh giá kết quả soát xét của đoàn kiểm toán dựa trên nguyên tắc trọng yếu và các nguyên tắc khác của Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

- Kết quả soát xét Báo cáo tài chính sẽ được đưa ra thảo luận với Ban lãnh đạo khách hàng cùng các bộ phận liên quan. Mục tiêu trung thực, khách quan và hoàn thiện tối đa luôn đặt ra đối với mỗi cuộc kiểm toán.

Bước 4: Tư vấn hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ

Thư quản lý (nếu có) sẽ tóm tắt quá trình kiểm toán và ý kiến nhận xét của các Kiểm toán viên về những vấn đề hoặc những mối quan tâm phát sinh trong quá trình kiểm toán (Nhận xét đánh giá về hệ thống kế toán , hệ thống kiểm soát nội bộ và những ghi chép kế toán đã được kiểm tra trong quá trình kiểm toán; Những thiếu sót cần khắc phục và đề xuất của Kiểm toán viên nhằm hoàn thiện tốt hơn nữa hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của Quý khách hàng). Các ý kiến tư vấn được đưa ra dưới góc độ của nhà quản lý nên luôn có tính khả thi.

 Bước 5: Phát hành báo cáo kết quả soát xét

Báo cáo kết quả soát xét Báo cáo tài chính (nêu ý kiến của Kiểm toán viên thông qua việc soát xét Báo cáo tài chính) và Thư quản lý (nếu có) sẽ được phát hành theo đúng các cam kết về thời gian đã đề ra.

Tweet

cá cược sự kiện thể thao

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats