Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Hướng dẫn cách định khoản hàng bán bị trả lại TK 5212

khoi nghiep thanh lap cong ty moi Hướng dẫn cách định khoản hàng bán bị trả lại TK 5212

Khi hàng bán vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách sẽ bị người mua trả lại hàng.

Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.
Sử dụng cho cả Thông tư 200/2014/TT-BTC và cả Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

(Trước đây quyết định 15 sử dụng tài khoản 531 - Hàng bán bị trả lại)

Bên Nợ:  Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán.

Bên Có:  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.

Để cho các bạn dễ hiểu Kế Toán Thiên Ưng sẽ phân chia làm 2 bên như sau:

Theo Quy định,khi Người mua trả lại hàng cho Người bán phải xuất hoá đơn trả lại hàng.
Cách viết hóa đơn các bạn tham khảo tại đây:
Cách viết hóa đơn trả lại hàng

Người bán

Người mua

Khi bán hàng " xuất hoá đơn " Ghi tăng Doanh thu
+ Ghi tăng Doanh thu:
Nợ TK1111/ TK1121/ TK131
Có TK5111: A
Có TK33311 ( nếu có )
+ Phản ánh giá vốn hàng xuất bán (tùy theo pp tình giá xuất kho mà DN bạn áp dung)
Nợ TK632: a
Có TK156

Khi mua hàng " nhận hoá đơn " Ghi tăng TS/ CP
+ Ghi tăng giá trị hàng mua
             Nợ TK156/152/153/211...: A
Nợ TK1331 ( nếu có )
Có TK1111/ TK1121/ TK331

Khi nhận hàng trả lại " Nhận hoá đơn " Ghi giảm Doanh thu hàng bán
+ Ghi giảm Doanh thu
          Nợ TK5212: A
Nợ TK33311 ( nếu có )
Có TK1111/ TK1121/ TK331
+ Ghi giảm giá vốn hàng bán bị trả lại:
Nợ TK156
Có TK632: a

Khi trả lại hàng " Xuất hoá đơn " Ghi giảm giá trị h àng:
+ Ghi giảm giá trị hàng trả lại
Nợ TK1111/ TK1121/ TK331
Có TK156/152/153/211...: A
Có TK1331 ( nếu có )

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại  phát sinh trong kỳ vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu bán hàng nội bộ, hạch toán:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111,5112)

Có TK 5212 - Hàng bán bị trả lại.

Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại (nếu có), ghi:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (quy ết định 48 thì sử dụng tài khoản 6421)

Có các TK 111, 112, 141, 334,...

Tweet

Giảm giá thể thao Crown cao nhất

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats