Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Cách xử lý hàng bán bị trả lại và cách viết hóa đơn trả lại hàng

Cách xử lý hàng bán bị trả lại và cách viết hóa đơn trả lại hàng:

Hóa đơn hàng bán trả lại được lập  khi doanh nghiệp bạn là người mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể kế toán có những cách lập hóa đơn trả lại hàng như sau:

bo chung tu cua mot so khoan chi phi trong doanh nghiep

- Trường hợp người mua là công ty  có khả năng xuất hóa đơn trả lại hàng :  Khi đó người mua hàng sẽ lập hóa đơn trả lại hàng cho bên bán, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.
- Trường hợp
người mua là cá nhân  không có khả năng xuất lại hóa đơn :  Khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn) đã lập trước đó, lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

(Theo điểm 2.8 phụ lục 4 TT 39/2014/TT-BTC)

Mẫu hóa đơn hàng bán bị trả lại:

Dịch Vụ Trái Đất sẽ hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn trả lại hàng:
TH người mua xuất hàng trả người bán, bên mua sẽ lập hóa đơn như sau:
+ Đơn vị bán hàng: lúc này sẽ là tên, địa chỉ bên trả lại hàng.
+
Bên mua hàng  là công ty có hàng bán bị trả lại.

                     Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                             Ký hiệu: AA/1 5 P

                                                             Liên 1: Lưu                                                  Số: 0000001
Ngày 29 tháng 11 năm 201
5

Đơn vị bán hàng: Tên công ty bán

Mã số thuế: Mã số thuế công ty bán
Địa chỉ:
Địa chỉ công ty bán

Điện thoại: ................................................. Số tài khoản........
Họ tên người mua hàng: Tên người mua hàng
Tên đơn vị:
Tên đơn vị mua
Mã số thuế:
Mã số thuế ĐV mua
Địa chỉ:
Địa chỉ đơn vị mua
Hình thức thanh toán: ....................................... Số tài khoản………………
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Áo phao Nam Chiếc 200 150.000 30.000.000
(Xuất hàng trả lại do do không đúng chất lượng)
Cộng tiền hàng:                                                                                                30.000.000
Thuế suất GTGT: 10 %  , Tiền thuế GTGT                                                              3.000.000
Tổng cộng tiền thanh  toán:                                                                                    33.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng chẵn./.

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Văn
B


Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

Nguyễn
Thị A


Hoá đơn hàng bán bị trả lại này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai. Tức là cả bên trả lại hàng và bên nhận hàng trả lại đều kê khai hóa đơn này vào tháng lập hóa đơn trả lại hàng như một hóa đơn bình thường.

Bên mua - là bên trả lại hàng - phải xuất hóa đơn nên kê ở bảng kê bán ra (kê dương)

Bên bán - nhận hàng trả lại - nhận hóa đơn trả lại hàng - kê vào bảng kê mua vào (kê dương)

Tweet

Vương miện thể thao

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats