Bạn đang ở: Trang chủ Góc chia sẻ Cổ tức vương miện

Cổ tức vương miện

Hiện nay, lao động thử việc đang được quy định tại điều 26 đến điều 29 của Bộ Luật lao động năm 2012 - Luật 10/2012/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2013.

Theo đó kế toán cần quan tâm đến 1 vài điểm sau:

-Thời gian thử việc:

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

+ Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

+ Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

+ Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

-Tiền lương trong thời gian thử việc:

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

=> Vậy với thời gian thử việc nêu trên thì các lao động ký HĐLĐ thử việc sẽ thuộc loại lao động dưới 3 tháng.

Đối với thuế TNCN dành cho lao động ký HĐLĐ dưới 3 tháng được hướng dẫn tại điểm i điều 25 của thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Ví dụ : Công ty Dịch vụ Trái Đất ký hợp đồng thử việc với anh Nguyễn Văn A:

- Thời gian thử việc 1 tháng (từ 1/11/2015 đến hết ngày 30/11/2015)
- Mức lương thử việc: 4.000.000
- Thời hạn trả lương: ngày cuối tháng.

Cuối tháng, tức là ngày 30/11/2015 Dịch vụ Trái Đất lập bảng tính lương cho anh Nguyễn Văn A và thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân như sau:
Vì anh Nguyễn Văn A ký HĐLĐ thử việc (LĐ dưới 3 tháng) và được trả thu nhập là 4 triệu (tức là thu nhập ở mức từ 2 triệu trở lên), do vậy khi trả thu nhập cho anh Nguyễn Văn A, Dịch vụ Trái Đất sẽ phải khấu trừ tại nguồn theo tỷ lệ 10%: 4.000.000 x 10% = 400.000
Với mức lương thử việc 4 triệu anh Hải bị khấu trừ thuế TNCN 400.000 nên Dịch vụ Trái Đất sẽ lập phiếu chi tiền lương: 3.600.000
Với số tiền thuế 400.000 khấu trừ của anh Nguyễn Văn A này, Dịch vụ Trái Đất sẽ kê khai trên tờ khai thuế TNCN cùng với các lao động khác trong công ty theo kỳ Kê khai thuế TNCN mà Dịch vụ Trái Đất áp dụng, để nộp số tiền khấu trừ này về Ngân sách nhà nước.
Chú ý:

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

                      Mẫu số:02/CK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT
(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)


Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..

1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….……………

2. Mã số thuế:
3. Số CMND/hộ chiếu :.................... Ngày cấp: .............. Nơi cấp: ................
4. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..…………………...
5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………...…………………………
Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại.......(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)…...nhưng ước tính tổng thu nhập không quá.....(*)..... triệu đồng(ghi bằng chữ…..............................................………) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
…., ngày …… tháng …… năm……....

                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú : (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:
VD:
- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.
- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

108 triệu đồng

+

3,6 triệu đồng

x

10 tháng

=

144 triệu đồng

Hướng dẫn cách làm cam kết và tải mẫu về tại đây: Cách làm mẫu cam kết thu nhập 02/CK-TNCN

(Trước ngày 30/7/2015, kế toán sử dụng mẫu cam kết thu nhập số 23/CK-TNCN theo thông tư 156/2013/TT-BTC)

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Tweet

Tỷ lệ cược trực tiếp của Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats