Bạn đang ở: Trang chủ Mẫu VB HĐ Các mẫu văn bản

Các mẫu văn bản

Phụ lục II-1

(Thông tư 20/2015/TT-BKHDT)

TÊN DOANH NGHIỆP


Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng…

Xem chi tiết: Mẫu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp

Các mẫu văn bản mời các bạn chọn và tải về:

  • Phiếu giao nhận mẫu 103:
  • Mẫu D01b-Ts:
  • Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn:
  • Mẫu công văn gộp báo cáo tài chính:
  • Mẫu D02- TS:
  • Cách viết giấy nộp tiền vào ngân…

Xem chi tiết: Các mẫu văn bản

Mạng lưới tiền mặt Crown

Thiết kế bởi: getalialawn.com
async> View My Stats